Presentació

El grup d’investigació Aigua i Energia per a una Agricultura Sostenible (AEAS) està format per investigadors del camp de l’enginyeria agroforestal. Tots els membres són Enginyers Agrònoms, professors de la Universitat Miguel Hernández al Campus d’Oriola.

Aigua i energia són els principals recursos per al desenvolupament econòmic, social i mediambiental d’un territori. El regadiu és una peça fonamental del sistema agroalimentari espanyol: l’agricultura de regadiu aporta més del 50% de la producció final agrària ocupant no més el 13% de la superfície agrícola útil del nostre país. La modernització i consolidació dels regadius espanyols ha aconseguit reduir el consum d’aigua més d’un 20% en el període 1975 – 2007, però al mateix temps ha generat un augment del consum d’energia de més del 650% en aqueix període. La producció intensiva en hivernacle també contribueix a l’increment del consum energètic en agricultura, a causa fonamentalment de l’ús de sistemes de calefacció. L’energia, element essencial de l’activitat econòmica, és indispensable per al funcionament dels moderns sistemes de regadiu, però el seu consum és responsable en un alt percentatge de les emissions de gasos d’efecte hivernacle. Aigua i energia són fonamentals en l’agricultura de regadiu, per la qual cosa és imprescindible avançar en la millora de l’eficiència en l’ús de tots dos recursos.

Les nostres principals línies d’investigació es centren en l’optimització d’aquests recursos, en l’us d’energies renovables en calefacció d’hivernacles, en l’anàlisi de la viabilitat econòmica de la tecnologia en el sector agrícola i en l’automatització i telecontrol per a la gestió de l’aigua i l’energia.

 

12 desembre 2019